Kunngjøringer

SPONGDALSVEGEN 803

VARSLINGSBREV – IGANGSETTING AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR SPONGALSVEGEN 803

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 varsles at det er satt i gang planarbeid for Spongdalsvegen 803, tilgrensende areal i Spongdalsvegen (Fv.707), og deler av privat veg for Fallvegen og Husbyvollen. Planområdet framgår av den foreløpige planbeskrivelsen som følger vedlagt.

Området er i gjeldende kommuneplanens arealdel 2012-2024 avsatt til eksisterende boligbebyggelse. Gjeldende reguleringsplaner for området er hhv. R0328 og r0328g fra hhv 1989 og 1997. Den aktuelle eiendommen gnr/bnr. 220/5 som skal bygges ut, er i sin helhet regulert til byggeområde for boliger. Hensikten med planarbeidet er fortsatt å regulere eiendommen til boligformål, men med en høyere utnyttelse av eiendommen enn i gjeldende reguleringsplan.

Trykk på navnet og last ned aktuelle dokumenter:

1. Varslingsbrev naboer
2. Kunngjoringsannonse
3. Foreløpig planbeskrivelse
4. Tilbakemeldingsbrev fra oppstartsmøte
5. Referat fra møte med byplan

Leirfossveien 71

VARSLINGSBREV – IGANGSETTING AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN OG HØRING AV PLANPROGRAM 

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 varsles at det er satt i gang planarbeid for Leirfossvegen 71, og tilgrensende areal i Leirfossvegen. Planområdet framgår av den foreløpige planbeskrivelsen som følger vedlagt. 

Området er i gjeldende kommuneplanens arealdel 2012-2024 avsatt til industriformål. I tillegg er nordøstre del av tomta avsatt til grønnstruktur. Eiendommen er i sin helhet regulert til industri fra 1966. Hensikten med planarbeidet er å omregulere eiendommen fra gjeldende industriformål til boligformål, med nødvendig uterom og tilhørende infrastruktur. 

Trykk på navnet og last ned aktuelle dokumenter:

1. Varslingsbrev naboer
2. Kunngjoringsannonse
3. Planprogram
4. Illustrasjonsprosjektet SPOR
5. Foreløpig planbeskrivelse
6. Tilbakemeldingsbrev oppstartsmøte